1.- APROVAR ESBORRANY ACTA SESSIÓ ANTERIOR

2.- DONAR COMPTE DE L’ACORD ADOPTAT PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, EN SESSIÓ DE 22 DE DESEMBRE DE 2016, D’APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD A LA GENERALITAT DE CATALUNYA DE LA PRÒRROGA EXTRAORDINÀRIA I MODIFICACIÓ D’ALGUNES ACTUACIONS DEL “PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL BARRI DE BELLAVISTA”

3.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA CONCESSIÓ D’AJUTS PER A LA UNIFICACIÓ I REORDENACIÓ D’ANTENES COMUNITÀRIES EN ELS EDIFICIS INCLOSOS DINS DE L’ÀMBIT DEL PLA DE BARRIS DE BELLAVISTA DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS I LES SEVES BASES REGULADORES

4.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE TRANSPARÈNCIA I ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA DE L’AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS I DELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS

5.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES SANCIONADORES A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

6.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CONSTITUCIÓ DEL PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL I L’HABITATGE DEL TERME MUNICIPAL DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS

7.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES DURANT EL PERÍODE D’INFORMACIÓ PÚBLICA I APROVACIÓ DEFINITIVA DEL CATÀLEG DE CAMINS MUNICIPALS DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS

8.- MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS CONVERGÈNCIA I UNIÓ, PARTIT DELS SOCIALISTES I PARTIT POPULAR EN RELACIÓ A LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL RELATIVA A L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA

9.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA PER LA SOBIRANIA ENERGÈTICA

10.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA PER A L’ACOLLIDA IMMEDIATA A CATALUNYA DE PERSONES REFUGIADES I MIGRANTS

11.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL IMAGINEM LES FRANQUESES EN COMÚ-ENTESA PER A LA CELEBRACIÓ DEL 86è ANIVERSARI DE LA II REPÚBLICA

12.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA PER AL COMPLIMENT DE LA LLEI 17/2015 DEL PARLAMENT DE CATALUNYA A LES CONTRACTACIONS DE L’AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS

13.- MOCIONS, PRECS I PREGUNTES

Punts destacats