1.- APROVAR ESBORRANY ACTA SESSIÓ ANTERIOR

2.- DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ SOBRE EL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT CORRESPONENT  AL TERCER TRIMESTRE DE 2014 DE L’AJUNTAMENT I PATRONATS MUNICIPALS, EN ELS TERMES ESTABLERTS PEL REIAL DECRET 635/204, DE 25 DE JULIOL

3.- DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ SOBRE EL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE 2014 DE L’AJUNTAMENT, PATRONATS MUNICIPALS I L’EMPRESA MUNICIPAL LES  FRANQUESES. ENTORN VERD, SA, EN ELS TERMES ESTABLERTS PEL REIAL DECRET 635/204, DE 25 DE JULIOL

4.- DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ SOBRE EL COMPLIMENT DE LA LLEI DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2014 DE L’AJUNTAMENT, PATRONATS I EMPRESES MUNICIPALS

5.- DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ DE SEGUIMENT DEL PLA D’AJUST CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE 2014

6.- DONAR COMPTE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA DE L’AJUNTAMENT, PATRONATS MUNICIPALS I EMPRESA MUNICIPAL LES FRANQUESES ENTORN VERD, SA A 31 DE DESEMBRE DE 2014, EN COMPLIMENT DE L’ORDRE HAP/2015/2012, D’1 D’OCTUBRE, DE SUBMINISTRAMENT D’INFORMACIÓ TRIMESTRAL PREVIST A LA LLEI ORGÀNICA 2/2012, DE 27 D’ABRIL, D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA

7.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS ECONÒMICS PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS D’ESTIU I/O ACTIVITATS EXTRAESCOLARS DE LLEURE, ESPORTIVES, CULTURALS O SOCIALS

8.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL SEGON PROTOCOL ADDICIONAL AL CONVENI FORMALITZAT EL 13 DE FEBRER DE 2013 ENTRE EL DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT, L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS, L’AJUNTAMENT DE CANOVELLES, L’AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS, L’AJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLÈS, L’AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ DE BARCELONA I LA SOCIETAT EMPRESA SAGALÉS, SA, PER A LA MILLORA DELS SERVEIS DE TRANSPORT DE VIATGERS PER CARRETERA A GRANOLLERS, CANOVELLES, LES FRANQUESES DEL VALLÈS I LA ROCA DEL VALLÈS, AIXÍ COM L’APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DE L’ESMENTAT CONVENI PER AL PERÍODE COMPRÈS ENTRE L’1 DE GENER I EL 31 DE DESEMBRE DE 2015

9.- MOCIÓ RELATIVA AL SUPORT DE LA CORPORACIÓ PER A L’ATORGAMENT DE LA CREU DE SANT JORDI A LA FUNDACIÓ PRIVADA VALLÈS ORIENTAL

10.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES SOBRE L’ACABAMENT DE LES OBRES DE LA RONDA NORD DE GRANOLLERS

11.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES PER A LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI 27/2014 SOBRE LES OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES PER A LES ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE

12.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES IMAGINA SOL•LICITANT L’ASIL POLÍTIC A L’ACTIVISTA SAHARAUÍ HASSANA AALIA

13.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES IMAGINA EN DEFENSA DELS AFECTATS I AFECTADES PER HEPATITIS C I DEL SEU DRET A REBRE TRACTAMENT EN EL SISTEMA SANITARI PÚBLIC

14.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES IMAGINA EN SUPORT A LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR PER UNA LLEI DEL SISTEMA EDUCATIU DE CATALUNYA

15.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES IMAGINA PER LA DEFENSA DE LES LLIBERTATS I DEL DRET DE VAGA

16.- MOCIONS, PRECS I PREGUNTES

Punts destacats

6
0
Vota!
15.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES IMAGINA PER LA DEFENSA DE LES LLIBERTATS I DEL DRET DE VAGA . En els últims anys hem viscut una progressiva retallada de drets fonamentals, amb l’objectiu de qüestionar el dret a la llibertat d’expressió i manifestació co...
6
0
Vota!
14.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES IMAGINA EN SUPORT A LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR PER UNA LLEI DEL SISTEMA EDUCATIU DE CATALUNYA. ATÈS que l’Assemblea Groga, que agrupa pares i mares, alumnat i professorat, ha impulsat una Iniciativa Legislativa Popular, per tal que el Parlament de Catalunya aprovi una llei del S...
6
0
Vota!
13.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL LES FRANQUESES IMAGINA EN DEFENSA DELS AFECTATS I AFECTADES PER HEPATITIS C I DEL SEU DRET A REBRE TRACTAMENT EN EL SISTEMA SANITARI PÚBLIC. ATÈS que els pacients afectats per la infecció del virus de l’Hepatitis C porten mesos exigint al Govern de l’Estat espanyol i de la Generalitat de Catalunya el finan&cced...