1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
  2. Donar compte del Decret de l'alcalde número 2018-2002 de data 16 de juliol, en què es resol delegar l'exercici de les atribucions de l'alcaldia.
  3. Proposta d’aprovació de l'acord de modificació del quadre de finançament de l’annex d’inversions del pressupostos generals de la Corporació de l’exercici 2018.
  4. Proposta d’aprovació de l'acord de concertació d’una operació de crèdit a llarg termini per al finançament d’inversions previstes en els pressupostos generals de la Corporació per a l’exercici 2018.
  5. Proposta d'aprovació de la declaració d’especial interès de les obres per a la substitució de proteccions solars a la façana de l’escola pública Joan Sanpera i Torras i bonificació del 95% de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
  6. Proposta d’aprovació provisional de la modificació del catàleg per a la protecció d’arbres d’especial interès del municipi de les Franqueses del Vallès per a la descatalogació del Roure de Can Bruguera (ail.01)
  7. Aprovació de la inclusió, en l'ordre del dia de la present convocatòria, per raons d'urgència, l'expedient per a la resolució d'al·legació i aprovació definitiva de l'acord de modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per distribució i subministrament d'aigua per a l'exercici de 2018, adoptat en sessió plenària del dia 31 de maig de 2018
  8. Proposta de resolució d’al·legació i aprovació definitiva de l’acord de modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per distribució i subministrament d’aigua per a l’exercici de 2018, adoptat en sessió plenària del dia 31 de maig de 2018
  9. Moció que presenta el grup municipal Partit Popular, i aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 19 de juliol de 2018, per a l'adopció de mesures mediambientals respecte a les bosses de plàstic
  10. 10. Moció que presenta el grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya, i no aprovada per Junta de Portaveus en sessió de 19 de juliol de 2018, per demanar la recuperació pel plenari municipal de competències pròpies traspassades a la Junta de Govern Local, en concret la competència plenària per a l'establiment i modificació de preus públics de l'Ajuntament i dels patronats municipals
  11. Precs, preguntes i interpel·lacions