1.- APROVAR ESBORRANY ACTA SESSIÓ ANTERIOR

2.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDE EN QUÈ ES RESOL APROVAR LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL CORRESPONENT A L’EXERCICI 2016

3.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT D’ALTERACIÓ DE TERME MUNICIPAL ENTRE CÀNOVES I SAMALÚS I LES FRANQUESES DEL VALLÈS

4.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA SUPRESSIÓ DEL REGISTRE MUNICIPAL D’UNIONS ESTABLES DE PARELLES DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS I DE LA DEROGACIÓ DEL SEU REGLAMENT MUNICIPAL

5.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONTINGUT I LA SIGNATURA DEL CONVENI DE COOPERACIÓ INTERADMINISTRATIVA ENTRE L’AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS I EL CONSORCI BESÒS TORDERA RELATIU AL SERVEI DE NETEJA DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM

6.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONTINGUT I SIGNATURA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ EN MATÈRIA D’HABITATGE ENTRE L’AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS I EL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL

7.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER PROCEDIMENT OBERT, TRAMITACIÓ ORDINÀRIA, DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DE L’OBRA DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR N DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS

8.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ PER A LA CONCRECIÓ DE SOSTRE I USOS I ORDENACIÓ DE L’EDIFICACIÓ EN EL SÒL QUALIFICAT D’EQUIPAMENT PÚBLIC A LA PARCEL·LA SITUADA AL CARRER DEL TERME, 15, DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS

9.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA REFERENT A LA REINVERSIÓ DEL SUPERÀVIT A L'ADMINISTRACIÓ LOCAL PER A LA MILLORA DELS SERVEIS PÚBLICS I L'EXECUCIÓ D'INVERSIONS PRIORITÀRIES

10.- MOCIONS, PRECS I PREGUNTES