3.Proposta d’aprovació inicial del conveni urbanístic per a la definició de l’obra civil complementària del projecte d’urbanització del sector N, al terme municipal de les Franqueses del Vallès
4.Proposta d’aprovació de l’increment de les retribucions salarials del personal, de conformitat amb la Llei 3/2017, de 27 de juny, de pressupostos generals de l’Estat per a l’exercici 2017, i modificació de la relació de llocs de treball
5.Proposta d'aprovació del calendari de les festes locals per a l'any 2018
6.Moció que presenta el grup municipal Imaginem Les Franqueses en Comú-Entesa referent a la pràctica de la xerojardineria, d'acord amb els recursos hídrics disponibles, a les Franqueses del Vallès
7.Moció que presenta el grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya per mantenir un transport públic de qualitat per a Corró d'Amunt, Marata i Mil Pins el mes d'agost
8.Moció que presenta el grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya per procedir a una amortització anticipada de deute viu de préstecs ICO de l'anomenat Pla Rajoy

9.Moció que presenta el grup municipal Imaginem les Franqueses en Comú-Entesa sobre l'avantprojecte de Llei de formes de gestió de l'assistència sanitària a Catalunya
10.Moció que presenten els grups municipals PDeCat-Democràtes, Imaginem les Franqueses en Comú-Entesa, Partit dels Socialistes, Esquerra Republicana de Catalunya, Convergència per les Franqueses i Partit Popular de Catalunya, referent a les companyies subministradores de serveis bàsics, d'energia elèctrica i gas, a les Franqueses del Vallès
11.Mocions, precs i preguntes

Punts destacats

1
2
Vota!
8.Moció que presenta el grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya per procedir a una amortització anticipada de deute viu de préstecs ICO de l'anomenat Pla Rajoy. Manisfestar que l'existència del Pla d'Ajust i llurs prèstecs limita la gestió i administració del nostre municipi. Manifestar la voluntat del Ple de reduir ...
1
1
Vota!
9.Moció que presenta el grup municipal Imaginem les Franqueses en Comú-Entesa sobre l'avantprojecte de Llei de formes de gestió de l'assistència sanitària a Catalunya. Atès, que l’Avantprojecte de Llei de formes de gestió de l’assistència sanitària a Catalunya és una proposta normativa adreçada al Parlament de...