1.- APROVAR ESBORRANY ACTA SESSIÓ ANTERIOR

2.- DONAR COMPTE DE L'INFORME D'INTERVENCIÓ SOBRE EL COMPLIMENT DE LA LLEI DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE L'EXERCICI 2016 DE L'AJUNTAMENT, PATRONATS I EMPRESES MUNICIPALS

3.- DONAR COMPTE DE L'INFORME D'INTERVENCIÓ SOBRE EL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE 2016 DE L'AJUNTAMENT, PATRONATS MUNICIPALS I EMPRESA MUNICIPAL LES FRANQUESES ENTORN VERD, EN ELS TERMES ESTABLERTS PEL REIAL DECRET 635/2014, DE 25 DE JULIOL

4.- DONAR COMPTE DE L'INFORME D'INTERVENCIÓ DE SEGUIMENT DEL PLA D'AJUST CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE 2016

5.- DONAR COMPTE DE L'ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT, PATRONATS MUNICIPALS I L'EMPRESA MUNICIPAL LES FRANQUESES ENTORN VERD, SA A 30 DE JUNY DE 2016, EN COMPLIMENT DE L'ORDRE HAP/2105/2012, D'1 D'OCTUBRE, DE SUBMINISTRAMENT D'INFORMACIÓ TRIMESTRAL PREVIST A LA LLEI ORGÀNICA 2/2012, DE 27 D'ABRIL, D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA

6.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDE NÚM. 2016/2504, DE 8 DE SETEMBRE, DE DELEGACIÓ DE LA DIRECCIÓ POLÍTICA DE L'ÀREA DE CULTURA, INFÀNCIA I JOVENTUT I DE LA PRESIDÈNCIA DEL PATRONAT DE CULTURA, EDUCACIÓ, INFÀNCIA I JOVENTUT

7.- PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE L’OBRA DE LA MODIFICACIÓ DEL PROJECTE D’ACABAMENT DEL PARC DEL FALGAR I LA VERNEDA DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS

8.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚMERO 2/2016 DEL PRESSUPOST VIGENT DE LA CORPORACIÓ

9.- PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DE L'ACORD ADOPTAT PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN SESSIÓ DEL 28 DE JULIOL DE 2016 RELATIU A LA INTERPOSICIÓ D'AL·LEGACIONS CONTRA LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LA DELIMITACIÓ DE LA TRAMA URBANA CONSOLIDADA DEL TERME MUNICIPAL DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS

10.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA EN RELACIÓ A LA SIGNATURA DELS ESTATS COMPTABLES DE LES FRANQUESES ENTORN VERD, SA

11.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA PER LA DEFENSA DEL DRET DE LES DONES AL TREBALL EN IGUALTAT D'OPORTUNITATS

12.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES SOBRE EL TRAÇAT DEL QUART CINTURÓ PER LES FRANQUESES DEL VALLÈS

13.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL IMAGINEM LES FRANQUESES EN COMÚ – ENTESA PER DEMANAR DECIDIR DES DE CATALUNYA I EL VALLÈS LES SOLUCIONS A LES SEVES NECESSITATS DE MOBILITAT

14.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL IMAGINEM LES FRANQUESES EN COMÚ – ENTESA PER RECLAMAR AL GOVERN MUNICIPAL EL COMPLIMENT DELS ACORDS ADOPTATS EN LA MOCIÓ SOBRE LA INTERSECCIÓ DEL CAMÍ VELL DE MARATA I LA CARRETERA BV-5151, APROVADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT EN SESSIÓ DE 30 DE JULIOL DE 2015

15.- MOCIONS, PRECS I PREGUNTES

Punts destacats

0
0
Vota!
7.- PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE L’OBRA DE LA MODIFICACIÓ DEL PROJECTE D’ACABAMENT DEL PARC DEL FALGAR I LA VERNEDA DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS. S'han presentat les empreses: - BIGAS GRUP, SLU - BARNASFALT, SA - VIAS Y CONSTRUCCIONES, SA - ABOLAFIO CONSTRUCCIONS, SL - GRUPMAS CONSTRUCTORS, SLU - COPCISA, SA S'adjud...
0
0
Vota!
8.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚMERO 2/2016 DEL PRESSUPOST VIGENT DE LA CORPORACIÓ. Es presenta a aprovació l’expedient de modificació de crèdits nº 2/2016, en la forma de transferència de crèdits entre aplicacions de diferent à...