1.- APROVAR ESBORRANY ACTA SESSIÓ ANTERIOR

2.- PROPOSTA D’AUTORITZACIÓ AL SENYOR ESTEBAN ANTEQUERA GUERRERO, TÈCNIC MITJÀ D’ESPORTS DEL PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS, DE COMPATIBILITAT PER AL DESENVOLUPAMENT D’ALTRES FUNCIONS PROFESSIONALS FORA DE L’ÀMBIT DE LA CORPORACIÓ

3.- PROPOSTA D’AUTORITZACIÓ A LA SENYORA PATRICIA GONZÁLEZ GARCÍA, TÈCNICA SUPERIOR DE COMUNICACIÓ, DE COMPATIBILITAT PER AL DESENVOLUPAMENT D’ALTRES FUNCIONS PROFESSIONALS FORA DE L’ÀMBIT DE LA CORPORACIÓ

4.- PROPOSTA D’APROVACIÓ D’ADEQUACIÓ SINGULAR I EXCEPCIONAL DEL LLOC DE TREBALL D’AGENT, CAPORAL I SERGENT DE LA POLICIA LOCAL DE L’ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA, I DEL LLOC DE TREBALL DE TREBALLADORA I EDUCADORA SOCIAL I PEDAGOGA DE L’ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS D’AQUESTA CORPORACIÓ

5.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS, RELATIVA A LES PARCEL·LES QUALIFICADES D’EQUIPAMENTS COMUNITARIS I ESPAIS LLIURES AMB EMPLAÇAMENT A LES PARCEL·LES SITUADES ENTRE ELS CARRERS DE L’ONZE DE SETEMBRE, DE LA VERGE DE MONTSERRAT I DE TAGAMANENT, AL TERME MUNICIPAL DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS

6.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INCIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS, PEL CANVI DE QUALIFICACIÓ DEL SISTEMA D’ESPAIS LLIURES I SISTEMA D’EQUIPAMENT COMUNITARI EN L’ÀMBIT DISCONTINU AMB EMPLAÇAMENT AL CARRER DE NAVARRA, CARRER D’ASTÚRIES I PASSEIG DELS TIL·LERS, AL TERME MUNICIPAL DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS

7.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA I UNIÓ DE SUPORT AL REFERÈNDUM, AL PARLAMENT DE CATALUNYA, AL GOVERN DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I A LES FORCES POLÍTIQUES I SOCIALS FAVORABLES AL DRET A L’AUTODETERMINACIÓ

8.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL IMAGINEM LES FRANQUESES EN COMÚ – ENTESA  PER INSTAR AL GOVERN DE L’AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS I LA GENERALITAT DE CATALUNYA A SIGNAR UN CONVENI PER A LA CESSIÓ DELS HABITATGES BUITS DE L’INCASOL EXISTENTS EN AQUEST MUNICIPI

9.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL IMAGINEM LES FRANQUESES EN COMÚ – ENTESA A FAVOR DEL TREBALL DIGNE DOCENT I LA QUALITAT DE L’ESCOLA PÚBLICA CATALANA

10.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL IMAGINEM LES FRANQUESES EN COMÚ – ENTESA DEMANANT A L’AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS QUE INSTI A LES EMPRESES SUBMINISTRADORES D’ENERGIA I AIGUA DEL MUNICIPI QUE COMPLEIXIN AMB L’ESTABLERT A LES LLEIS 24/2015 DE MESURES URGENTS PER A AFRONTAR L’EMERGÈNCIA EN L’ÀMBIT DE L’HABITATGE I LA POBRESA ENERGÈTICA I 20/2014, DE 29 DE DESEMBRE

11.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL IMAGINEM LES FRANQUESES EN COMÚ – ENTESA  EN RELACIÓ A L’APLICACIÓ DE LES LLEIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 18/2007, DE DRET A L’HABITATGE, EL DECRET 74/2014 DEL PLA PER AL DRET DE L’HABITATGE I LA LLEI 24/2015 DE MESURES URGENTS PER A AFRONTAR L’EMERGÈNCIA EN L’ÀMBIT DE L’HABITATGE I LA POBRESA ENERGÈTICA I LA SEVA PUBLICITAT I INFORMACIÓ A TOTA LA POBLACIÓ DEL MUNICIPI

12.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL IMAGINEM LES FRANQUESES EN COMÚ – ENTESA  PER A LA CREACIÓ D’UNA TAXA PER VERIFICACIÓ D’ÚS ANÒMAL DE L’HABITATGE EN CAS D’HABITATGE BUIT

13.- MOCIONS, PRECS I PREGUNTES

Punts destacats

1
0
Vota!
12.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL IMAGINEM LES FRANQUESES EN COMÚ – ENTESA PER A LA CREACIÓ D’UNA TAXA PER VERIFICACIÓ D’ÚS ANÒMAL DE L’HABITATGE EN CAS D’HABITATGE BUIT. Es proposa crear una taxa per verificació d’ús anòmal de l’habitatge en cas d’habitatge buit, emparant-se en el previst en els articles 57 i 20.2 del Real Dec...